Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΙΣ

Οι Περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων)
Νόμοι του 1967 & 1970

Τό Συμβούλιον του Ιατρικού Σώματος ασκούν τας εις αυτόν χορηγουμένας εξουσίας υπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 13 περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμων του 1967 και 1970, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς, οίτινες δύνανται να αναφέρωνται ως οι περί την Λειτουργίαν του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος Κανονισμοί του 1973.

 

Κεφάλαιον Γ - ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Κεφάλαιον Δ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Κεφάλαιον Ε - ΕΚΛΟΓΑΙ
Κεφάλαιον Ζ - ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κεφάλαιον ΣΤ - ΣΥΝΕΛΑΥΣΕΙΣ
Κεφάλαιον Β - ΣΚΟΠΟΙ
Κεφάλαιον Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ