17/02/2016
Μελέτη για ΓεΣΥ

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος είναι βαθιά προσηλωμένος στην απόφαση του να συμβάλει έμπρακτα στις προσπάθειες της πολιτείας να εφαρμόσει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα σύστημα που θα διασφαλίζει την ποιοτική παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς όλους τους Κύπριους ασθενείς και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη επιλογή ιατρού, νοσηλευτηρίου, κλινών εργαστηρίων και άλλων επαγγελματιών πάροχων υγείας.   

Οι υφιστάμενες δυστοκίες και τα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας είναι δεδομένες και ασφυκτικές. Η λύση αυτών των προβλημάτων μέχρι σήμερα παρόλο του σχεδιασμού και σωρεία τροποποιητικών αλλαγών προ 25ετίας, δε κατέστη δυνατή να συμβάλλει με αποτελεσματικότητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του τομέα της υγείας.

Έχει διαφανεί λοιπόν από την ιστορική αναδρομή των προτεινόμενων σχεδιασμών και μοντέλων εθνικού σχεδίου υγείας, ότι η πολιτεία αντιμετωπίζει εξαιρετικά πολυσύνθετα προβλήματα στη βιώσιμη εφαρμογή του και που ιδιαίτερα επί συνθηκών οικονομικής κρίσεως ενδεχομένως η οικονομία να μην μπορεί να το αντέξει.

Επιπλέον, να τονισθεί ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός μοντέλου υγείας δε λαμβάνει υπόψη τη συσσωρευμένη εμπειρία και προβληματισμούς που απεκτήθησαν ήδη από άλλες χώρες για παρόμοιο σχεδιασμό στο μεγάλο διάστημα που έχει μεσολαβήσει και που τώρα βρίσκονται σε τροχιά επαναξιολόγησης και επανεκτίμησης περί της καταλληλότητος και ορθότητος του, τόσο σε λειτουργική όσο και οικονομοτεχνική του βάση.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την πρόθεση του ΠΙΣ να συμβάλει, έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε στην διεξαγωγή εξειδικευμένης και ενδελεχούς μελέτης ενός ολοκληρωμένου, καθολικού και οικονομικά βιώσιμου Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η εξειδικευμένη μελέτη θα καθορίζει τις βασικές αρχές, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που δύναται να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του. Θέλουμε να συμβάλουμε στην μελέτη ενός συστήματος που θα απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος. Ενός συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη κρίσιμους δείκτες του τομέα της υγείας, όπως η προσβασιμότητα, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα, τα δικαιώματα των ασθενών, το εύρος των αναγκαίων υπηρεσιών, την πρόληψη, τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων και τη συνεχή εξέλιξη μέσω στοχευόμενων ερευνών. Κυρίως, ενός συστήματος που θα είναι λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμο και θα το αντέχει το Κυπριακό κράτος.

Την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης έχει αναλάβει ο διεθνής Συμβουλευτικός Οίκος Deloitte, ο οποίος κατέχει εκτενή εμπειρία, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα της Υγείας. Η Συμβουλευτική Ομάδα της Deloitte απαρτίζεται από στελέχη τα οποία γνωρίζουν σε βάθος τα δεδομένα του τομέα της υγείας στην Κύπρο και διεθνώς, πράγμα που αποτελεί καταλυτική προϋπόθεση στον εντοπισμό υλοποιήσιμων προτάσεων.

Ζητούμενο της μελέτης είναι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της να βασίζονται σε λογικά και υλοποιήσιμα επιχειρήματα και οικονομικά δεδομένα και να λαμβάνουν υπόψη την κυπριακή πραγματικότητα. Στόχος μας είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία να προσφέρει γνώση και επιστημοσύνη  προς τις αρμόδιες αρχές και να βοηθήσει στην κατεύθυνση ενός αναβαθμισμένου πλαισίου λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η μελέτη θα λάβει υπόψη όλες τις απόψεις και εισηγήσεις των φορέων υλοποίησης του Συστήματος. Τον ιατρικό κόσμο, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, τους επαγγελματικούς συνδέσμους και φορείς του τομέα της υγείας, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ανάγκες των ασθενών. Η μελέτη θα στηριχθεί στη βάση σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και τάσεων που εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα συμβάλει στην ουσιαστική μετεξέλιξη και κατ’ επέκταση αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι ο τομέας της υγείας  μπορεί και πρέπει να καταστεί στην Κύπρο ο πιο αποδοτικός, οικονομικά βιώσιμος και κοινωνικά δίκαιος τομέας.